Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
Nova Gradiška, Relkovićeva 7 ▪ OIB: 00777993329 ▪ MB: 0602108 ▪ ž.r. 2390001-
1100019466, tel/fax. 035/363-761 ▪ e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr
Ur.broj: 01-69/22
U Novoj Gradiški, 19. siječnja 2022.
Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustavama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i čl. 29. i

 1. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, te odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja
  Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška od 20.listopada 2021.godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Dr.
  Andrija Štampar Nova Gradiška raspisuje
  NATJEČAJ
  za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
  Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška
 2. Za ravnatelja/icu Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška (u daljnjem
  tekstu: Dom zdravlja) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij,
   najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci .
 3. Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj dostaviti:
   životopis,
   dokaz o stručnoj spremi,
   dokaz o najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.
 4. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete
  iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor pred Upravnim vijećem.
  Ravnatelja/icu na temelju javnog natječaja, imenuje Upravno vijeće Doma zdravlja na
  mandat od 4 (četiri) godine.
 5. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Osoba koja ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja dužna je u prijavi na natječaj
  pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim
  uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih
  uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o statusu iz koje je
  vidljivo spomenuto pravo
 6. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
  Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7 s naznakom „Za
  Upravno vijeće – natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvarati” .
 7. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisanim putem obaviješteni u roku od 30
  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava kandidata. Dom zdravlja
  Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška