Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama /”Narodne novine ” br.25/13/ Dom zdravlja Dr A. Štampar Nova Gradiška objavljuje

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje) u Domu zdravlja Dr A. Štampar Nova Gradiška je Željka
Marković, računovodstveni referent. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnoj ustanovi. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži:

 1. naziv i sjedište ustanove kojoj se zahtjev podnosi,
 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 • Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
 • Na pristup informacijama u postupcima ustanove ne plaćaju upravne i sudske pristojbe.

Naknada stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije i visine naknade propisao je Povjerenik (preslik A4 stranice-0,25 kn, A3-0,50 kn,zapis na DVD-u
6 kn.)

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva ustanova će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od 5 dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se nemože sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, ustanova će odbacit zahtjev rješenjem.
Ustanova može ograničiti pristup informaciji ako je ona u postupku koja vode nadležna tjela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je ustanova zaprimila ustupljeni zahtjev.

Pisani zahtjevi se dostavljaju :

 • fax:035 550-594
 • poštom na adresu:
  Dom zdravlja Dr A. Štampar, Relkovićeva 7, Nova Gradiška
  s naznakom “za službenika za informiranje”.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje