Natječaj za prijem Prvostupnice/prvostupnika sestrinstva u mobilnom palijativnom timu – 1 izvršitelj/ica

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7, tel: 035/363-761, fax: 035/550-594
e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr

Klasa: 510-07/24-01/03
Ur.broj:2178-15-16-02-1
U Novoj Gradiški, 9. veljače 2024. godine

Na temelju članka 39. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška te Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Klasa:510-07/24-03/01 Ur.broj:2178-15-16-02-7 od 26. siječnja 2024. godine, raspisuje se sljedeći

N A T J E Č A J

za prijem Prvostupnice/prvostupnika sestrinstva u mobilnom palijativnom timu – 1 izvršitelj/ica na određeno do povratka privremeno odsutne djelatnice

Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:

 • VŠS – preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva ili preddiplomski stručni studij sestrinstva
 • stručni ispit (za one koji su u obvezi)
 • odobrenje za samostalni rad
 • vozački ispit B kategorije
 • 1 godina radnog iskustva
 • posebna edukacija iz palijativne skrbi

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • preslik domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno presliku diplome
 • dokaz o položenoj posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi,
 • presliku važećeg odobrenja za rad
 • presliku vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od dana objave natječaja,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, na temelju posebnog zakona, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, uz obavezno podnošenja dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,i 98/19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. navedenog Zakona.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u članku 49. navedenog Zakona.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6., 7., 8. i 48.f navedenog Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da ih predoči u izvorniku po izboru.
Zaprimljena prijavna dokumentacija se ne vraća podnositeljima prijave na natječaj.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Dom zdravlja pridržava pravo provesti testiranje te usmeni razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, 35400 Nova Gradiška, s naznakom: „Prijava na natječaj – ne otvarati”.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, u zakonskom roku te se neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.
Dom zdravlja zadržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata bez obveze obrazlaganja ili odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
NOVA GRADIŠKA