Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7, tel: 035/363-761, fax: 035/550-594

e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr

Klasa:510-07/23-01/21

Ur.broj:2178-15-16-02-1

U Novoj Gradiški, 23. kolovoza 2023. godine

Na temelju članka 39. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, objavljuje se, sljedeći

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto :

1.Vozač u Službi sanitetskog prijevoza

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

-VKV srednja prometna škola ili KV vozač s C kategorijom

– 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu je obvezno priložiti:

– vlastoručno potpisanu zamolbu,

– životopis,

– presliku domovnice,

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

– potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima vozača,

– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 30 dana) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

– napomena: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

2. Medicinska sestra/tehničar u Službi sanitetskog prijevoza.

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

stručna sprema – SSS – Srednja medicinska škola

položen stručni ispit

važeće odobrenje za samostalni rad HKMS

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 30 dana) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • presliku odobrenja za samostalni rad,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3.Doktor/ica medicine ili specijalist opće obiteljske medicine u Službi opće/obiteljske medicine

2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

– stručna sprema – VSS –  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

– odobrenje za samostalni rad

– poznavanje rada na računalu

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno presliku diplome,
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 30 dana) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu ili drugi dokaz o navedenom,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu ako prijavu podnosi specijalist opće/obiteljske medicine.

4. Doktor/ica medicine u Službi opće/obiteljske medicine

– 2 izvršitelj/ica na određeno do povratka privremeno odsutnih djelatnica

Uvjeti:

 • stručna sprema – VSS – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno presliku diplome,
 • presliku odobrenja za rad,
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 30 dana) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu odnosno drugi dokaz o poznavanju rada na računalu,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

5. Doktor/ica dentalne medicine u Službi dentalne zdravstvene zaštite

– 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Uvjeti:

 • stručna sprema – VSS – Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine

–  odobrenje za samostalni rad

 • 1 godina radnog iskustva

Uz prijavu je obvezno priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu,
 • životopis,
 • presliku domovnice,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi odnosno presliku diplome,
 • presliku odobrenja za samostalan rad,
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda (ne starije od 30 dana) odnosno uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis odnosno potvrda o podacima u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da ih predoči u izvorniku po izboru, a zaprimljena prijavna dokumentacija se ne vraća podnositeljima prijave na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, 35400 Nova Gradiška, s naznakom: „Prijava na natječaj –  naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje”.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, u zakonskom roku te se neće pojedinačno obavještavati pisanim putem.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Dom zdravlja pridržava pravo provesti testiranje te usmeni razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Dom zdravlja zadržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj ili pojedinu točku natječaja, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata bez obveze obrazlaganja ili odgovornosti prema prijavljenim kandidatima.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

NOVA GRADIŠKA

Preuzimite PDF