Odluka o neizboru kandidata – doktora obiteljske medicine

Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7, tel: 035/363-761, fax: 035/550-594 e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr Klasa:510-07/23-01/21 Ur.broj:2178-15-16-02-1 U Novoj Gradiški, 23. kolovoza 2023.