NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7, tel: 035/363-761, fax: 035/550-594
e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr

Klasa:510-07/23-03/13
Ur.broj:2178-15-16-02-1
U Novoj Gradiški, 12. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22) te Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Klasa:510-07/23-03/12 Ur.broj: 2178-15-16-02-3 od 12. prosinca 2023., raspisuje se sljedeći

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

  1. Za ravnatelja/icu Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
-da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
-da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Dom zdravlja ima poslovni odnos,
-da kandidat, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Doma zdravlja,
-da protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, da nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga,
-da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih komora,
-da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povreda obveza iz radnog odnosa.

  1. Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj dostaviti:

-životopis,
-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi – u izvorniku ili ovjerenu presliku,
-dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina na poslovima za koje je uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij : potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih je razvidno ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima,
-ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točke 1. podtočke 3.,4.,5.,
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na natječaj ne vodi kazneni postupak, da nije doneseno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga – u izvorniku, ne starije od dana objave natječaja,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu – neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice,
-dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
-uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna Odluka disciplinskih tijela Komore,
-uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

  1. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor pred Upravnim vijećem.
  2. Ravnatelja/icu na temelju javnog natječaja, imenuje Upravno vijeće Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška na mandat od 4 (četiri) godine.
    Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
  3. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, na temelju posebnog zakona, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, uz obavezno podnošenja dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17,i 98/19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. navedenog Zakona.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u članku 49. navedenog Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 6., 7., 8. i 48.f navedenog Zakona.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

  1. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7 s naznakom „Za Upravno vijeće – natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvarati” .
  2. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava uz pouku o pravu na pregled natječajnog materijala te pravu da u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti mogu zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.
  3. Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška pridržava pravo poništiti ovaj natječaj odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška