Natječaj za prijem u radni odnos – dentalni asistent

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
Nova Gradiška, Relkovićeva 7,e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr
Ur.broj: 01-1166/21., Nova Gradiška 9. studeni 2021.

Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, Nova Gradiška, na temelju članka 24.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,47/18,23/19 i 66/20), te članka 36. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

SLUŽBA DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA NOVA GRADIŠKA, Relkovićeva 7, tel: 035/363-761, fax: 035/550-594 e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr Klasa:510-07/23-01/21 Ur.broj:2178-15-16-02-1 U Novoj Gradiški, 23. kolovoza 2023.