Natječaj za prijem u radni odnos – doktor medicine

DOM ZDRAVLJA DR. ANDRIJA ŠTAMPAR NOVA GRADIŠKA
Nova Gradiška, Relkovićeva 7,e-mail: dz-a.stampar@sb.t-com.hr

Ur.broj: 01-788/21., Nova Gradiška 28. srpnja 2021.

Dom zdravlja Dr. A. Štampar Nova Gradiška, Relkovićeva 7, Nova Gradiška, na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,4718,23/19 i 66/20), te članka 36. Statuta Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška raspisuje

NATJEČAJ zz prijem u radni odnos